Scanner Fujitsu

Fujitsu Fi 6110 = Discontinue

Fujitsu Fi 6130Z = Discontinue

Fujitsu Fi 7140  = READY

Fujitsu Fi 7160  = READY

Fujitsu Fi 7280 = READY

Fujitsu Fi 7180 = READY

Fujitsu 5530C2 A3 = Discontinue

Fujitsu Fi 7460 A3= READY

Fujitsu S1300i = READY

Fujitsu IX1600 = READY

Fujitsu SP1125N = READY

Fujitsu SP1120N = READY

Fujitsu SP1130N = READY

Fujitsu 5015C = KOsong

Fujitsu SP1425 = Call 

 

Scanner  Canon

Canon DR-2020UC =Discontinue

Canon DR-F120 = READY 

Canon DR-6030C A3 = READY  

  Canon DR-M1060C A3= READY

Canon DR-M140 = Discontinue

Canon DR-M160II = READY

Canon DR-M260 = READY 

Canon DR-C225/W = READY 

Canon DR-C130 =Discontinue

Canon DR-C240 =READY 

Canon DR-P215II= READY

Scanner Avision

AVISION AV121 =READY

AVISION AV240 =READY

AVISION AV 5400 A3 = Ready

Scanner Kodak

New KODAK  i2420 = READY

KODAK  i2620 = Discontinue

KODAK  i2800 = READY

KODAK  i2900 = READY

KODAK  i940 = READY

KODAK  i1150 = Discontinue

KODAK  i1180 = READY

KODAK  i2400 = READY

Kodak Alaris S2050 = READY

Kodak Alaris S2050 = READY

Kodak Alaris S2070 = READY

 

Scanner Plustek

Plustek Opticpro Book 3800 = Call

Plustek Opticpro Book = Call

Plustek Opticpro A320 = READY

Plustek Opticpro A360 = READY

Plustek PS283 = READY

Plustek OpticSlim 1180 A3 = READY

SmartOffice SC8016U A3 =READY

 

 Scanner Panasonic

Panasonic KV-S1015C =READY

Panasonic KV-S1037 =Kosong

Panasonic KV-SL 1056 =READY

Panasonic KV-SL1066 =READY

Scanner HP

HP ScanJet 3000 S3 =READY

HP ScanJet 5000 S4 =READY

HP ScanJet 7000 S3 =READY

Scanner EPSON

EPSON DS 410 =READY

EPSON DS 570W = READY

EPSON DS 770 = READY

 

 Scanner MICROTEK

Microtek 7200S =READY

 

SCANNER CONTEX A2, A0 = CALL